Ár bPróisis le haghaidh Idirchaidreamh a Dhéanamh le Daoine faoi Mhíchumas agus le haghaidh Dul i gComhairle leo

Ceann amháin de na príomhthosaíochtaí straitéiseacha atá againn in ÚNM is ea próisis láidre oscailte a chothú le haghaidh idirchaidreamh a dhéanamh le daoine faoi mhíchumas agus leis an mórphobal míchumais agus le haghaidh dul i gcomhairle leo.

Oibrímid go crua chun a chinntiú go bhfuil an chomhairle agus an treoir uainn bunaithe ar thaithí daoine faoi mhíchumas.

Seo a leanas roinnt de na bealaí ina gcinntímid go gcuireann an pobal míchumais bonn eolais faoin gcomhairle uainn:

  • Nuair a chuirimid tús le mórthionscadail taighde, bunaímid grúpa comhairleach atá comhdhéanta de dhaoine faoi mhíchumas agus de gheallsealbhóirí eile a bhfuil saineolas nó taithí acu ar an ábhar
  • Agus comhairle beartais á hullmhú againn don Rialtas, eagraímid, nuair is iomchuí, comhairliúcháin dhírithe ar an topaic ionas gur féidir linn bheith deimhin de go dtuigimid na dearcthaí atá ag daoine faoi mhíchumas, ag a dteaghlach agus ag a gcúramóirí
  • Eagraímid seisiún bliantúil éisteachta, áit a gcloisimid go díreach ó dhaoine faoi mhíchumas agus óna n-eagraíochtaí ionadaíocha faoina dtuairimí féin ar thopaicí sonracha
  • Foghlaimímid ó ionchur na ndaoine faoi mhíchumas a shuíonn ar ghrúpaí oibre agus ar choistí in éineacht linn agus le hoifigigh phoiblí eile
  • Déanaimid idirchaidreamh le hEagraíochtaí do Dhaoine faoi Mhíchumas agus le geallsealbhóirí ábhartha eile agus ár bPleananna Straitéiseacha á bhforbairt againn agus déanaimid idirchaidreamh tréimhsiúil leo chun cluinstin faoi na príomh-shaincheisteanna ar féidir leo bonn eolais a chur faoinár bpleanáil oibre
  • Coimisiúnaímid mórshuirbhéanna poiblí chun tuiscint a ghnóthú ar dhearcthaí i leith daoine faoi mhíchumas nó chun faisnéis a bhailiú faoi cé chomh cuimsithe inár sochaí agus atá daoine faoi mhíchumas, dar leo féin
  • Comhoibrímid le hAonad Rannpháirtíochta na Roinne Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige chun foghlaim faoi conas is fearr is féidir idirchaidreamh a dhéanamh le leanaí agus daoine óga faoi mhíchumas
  • Tugaimid cuireadh do chainteoirí faoi mhíchumas a bhfuil saineolas ar leith acu ar an topaic atá i gceist rannchuidiú lenár gComhdhálacha Bliantúla

Treoir maidir le Taighde Comhoibríoch a Sheoladh le Daoine faoi Mhíchumas

Rinneamar athbhreithniú ar an litríocht i ndáil le taighde comhoibríoch a sheoladh le daoine faoi mhíchumas. Bhí sé mar aidhm leis an athbhreithniú litríochta sin na píosaí éagsúla fianaise ar thángthas orthu le déanaí maidir le taighde comhoibríoch a sheoladh le daoine faoi mhíchumas a tharraingt le chéile chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:

1) sainaithint a dhéanamh ar mholtaí le haghaidh dea-chleachtais agus ar shamplaí de dhea-chleachtas, agus

2) breac-chuntas a thabhairt ar na tairbhí agus na dúshláin a bhaineann leis an gcur chuige sin

Tá an t-athbhreithniú ar fáil ag an nasc seo: Taighde Comhoibríoch a Sheoladh le Daoine faoi Mhíchumas: Athbhreithniú Litríochta

Cuirfidh an obair sin bonn eolais faoi pháipéar treorach a ullmhófar don Údarás Náisiúnta Míchumais agus don mhórphobal taighde.

Treoir maidir le Taighde Comhoibríoch a Sheoladh le Daoine faoi Mhíchumas