Straitéisí agus Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas

Cé gurb í an Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Míchumais an uirlis reatha le haghaidh UNCRPD a chur chun feidhme in Éirinn, forbraíodh í sular dhaingnigh Éire Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas sa bhliain 2018.

Rinneamar píosa cuimsitheach oibre, inar rianaíodh an reachtaíocht, na beartais, na tionscnaimh agus na cleachtais atá ann cheana i gcoibhneas leis na hAirteagail atá in UNCRPD, chun a thuiscint cén acmhainneacht atá ann le haghaidh na cearta sin a réadú tríd an mbeartas atá ann cheana.

I mí na Samhna 2021, chuir Éire an chéad tuarascáil stáit is páirtí uaithi chuig Coiste na Náisiún Aontaithe um Chearta Daoine faoi Mhíchumas. Déantar cur síos sa tuarascáil ar a bhfuil ar bun ag Éirinn chun cearta daoine faoi mhíchumas a chosaint agus a bhreisiú. Luaitear sa tuarascáil sin an obair a rinneadh faoin Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Míchumais agus an Straitéis Chuimsitheach Fostaíochta.

Tá an Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Míchumais (2017-2022) atá i bhfeidhm cheana ag teacht chun deiridh go ceann tamaillín, agus táthar ag cur tús le hobair ar straitéis chomharba a fhorbairt a bheidh bunaithe ar UNCRPD. Tacóimid leis an obair ar an straitéis sin a fhorbairt agus ar shásra faireacháin a dhearadh.

Léigh tuilleadh faoi UNCRPD

Straitéisí Míchumais Roimhe

Tugaimid forbhreathnú ar roinnt de na straitéisí míchumais agus na príomhthuarascálacha a bhí ann roimhe seo.

Autism Innovation Strategy

We made a submission to the Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth on the Autism Innovation Strategy